INSTYTUT TEOLOGICZNY W RADOMIU

przy Akademii Katolickiej w Warszawie

PROGRAM NAUCZANIA
Niestacjonarne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne - 3-semestralne studia podyplomowe

Liczba semestrów studiów: 3
W celu otrzymania kwalifikacji do nauczania religii student pisze pracę dyplomową, uczestniczy w wyznaczonych wykładach, seminariach oraz spełnia inne wymogi przewidziane normami. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią, w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin (§1 pkt. 2 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r.)

Nazwa przedmiotu Liczba godzin
Moduł 1 – przedmioty teologiczne (420 godz.)

Biblistyka:

Wstęp ogólny do Pisma Świętego

 

15

Nowy Testament: Ewangelie, Pisma Janowe            30
Nowy Testament: Listy         15
Stary Testament: Pięcioksiąg, Księgi historyczne 15
Stary Testament: Księgi prorockie 15

Teologia dogmatyczna

Teologia dogmatyczna: Protologia, Eschatologia

 

15

Teologia dogmatyczna: Chrystologia            15
Teologia dogmatyczna: Pneumatologia 15
Teologia dogmatyczna: Mariologia, Eklezjologia     15
Teologia dogmatyczna: Sakramentologia 15
Teologia dogmatyczna: Ekumenizm 15

Teologia fundamentalna

Teologia Fundamentalna: Chrystologia, Eklezjologia

 

15

Teologia Fundamentalna: Religiologia 15

Teologia moralna

Teologia moralna: ogólna      

 

30

Teologia moralna: szczegółowa         30
Teologia moralna: Bioetyka 30

Liturgika

Liturgika: Rok Liturgiczny i Sakramenty

 

30

Teologia duchowości

Teologia duchowości wychowawców

 

30

Katolicka Nauka Społeczna 30
Historia Kościoła 30
Moduł 2 – przedmioty psychologiczno-pedagogiczne (150 godz.)
Dydaktyka ogólna      30
Psychologia ogólna i osobowości      30
Psychologia rozwojowa i wychowawcza (ćwiczenia)          30
Pedagogika ogólna     30
Pedagogika specjalna 30
Moduł 3 – przedmioty katechetyczne (120 godz.)
Katechetyka fundamentalna 15
Katechetyka materialna         15
Katechetyka szczegółowa 15
Katechetyka specjalna           15
Dydaktyka katechezy 15
Metodyka katechezy 15
Dydaktyka i metodyka katechezy (ćwiczenia) 30
Moduł 4 – metodologiczny (30 godz.)
Seminarium końcowe 15
Seminarium końcowe 15
Moduł 5 – praktyki (150 godz.)
Praktyki katechetyczne w szkole podstawowej 60
Praktyki katechetyczne w szkole średniej 60
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne 30
Razem 870 godzin
  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg
  • vaticana.jpg