INSTYTUT TEOLOGICZNY W RADOMIU

przy Akademii Katolickiej w Warszawie

PROGRAM NAUCZANIA
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie - 5-letnie studia magisterskie
Kierunek: Teologia, Specjalność: Katechetyka

Liczba semestrów studiów: 10
W celu otrzymania stopnia magistra student pisze pracę magisterską, uczestniczy w wyznaczonych wykładach, seminariach oraz spełnia inne wymogi przewidziane normami. Student otrzymuje tytułu zawodowy magistra na kierunku teologia w specjalności katechetyki z uprawnieniami pedagogicznymi nauczania katechezy.
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią, w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin (§1 pkt. 2 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r.)

L.p. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
  Moduł 1 – przedmioty teologiczne i filozoficzne (945 godz.)  
  Antropologia filozoficzna 15
  Biblistyka: Nowy Testament – Dzieje Apostolskie i Listy św. Pawła 15
  Biblistyka: Nowy Testament – Ewangelie synoptyczne 15
  Biblistyka: Nowy Testament – Pisma Janowe 15
  Biblistyka: Stary Testament – Księgi historyczne 15
  Biblistyka: Stary Testament – Księgi mądrościowe 15
  Biblistyka: Stary Testament – Pięcioksiąg 15
  Biblistyka: Stary Testament – Prorocy 15
  Biblistyka: Stary Testament – Psalmy 15
  Etyka 30
  Filozofia Boga 15
  Filozofia przyrody 15
  Historia filozofii – 1. starożytna 15
  Historia filozofii – 2. średniowieczna 15
  Historia filozofii – 3. nowożytna 15
  Historia filozofii – 4. współczesna 15
  Historia Kościoła – 1. starożytna 15
  Historia Kościoła – 2. średniowieczna 15
  Historia Kościoła – 3. nowożytna 15
  Historia Kościoła – 4. współczesna 15
  Historia sztuki chrześcijańskiej 15
  Katolicka nauka społeczna 30
  Liturgika 30
  Logika 15
  Metafizyka 15
  Misjologia 15
  Muzyka kościelna 15
  Patrologia 30
  Prawo kanoniczne 30
  Religiologia/Religioznawstwo 15
  Socjologia religii 15
  Teologia dogmatyczna – Bóg jeden i Stwórca 15
  Teologia dogmatyczna – Charytologia i Pneumatologia 30
  Teologia dogmatyczna – Chrystologia i Soteriologia 30
  Teologia dogmatyczna – Eklezjologia i Mariologia 30
  Teologia dogmatyczna – Eschatologia 15
  Teologia dogmatyczna – Sakramentologia 15
  Teologia dogmatyczna – Trynitologia 15
  Teologia duchowości 30
  Teologia ekumenizmu 15
  Teologia fundamentalna: Chrystologia i Eklezjologia 30
  Teologia moralna fundamentalna 30
  Teologia moralna życia osobistego 30
  Teologia moralna życia społecznego 30
  Teologia pastoralna 30
  Teoria poznania 15
  Wstęp do filozofii 15
  Wstęp do teologii 15
  Wstęp ogólny do Pisma Świętego 15
  Moduł 2 – przedmioty psychologiczno-pedagogiczne (150 godz.)  
  Dydaktyka ogólna 30
  Pedagogika ogólna 30
  Pedagogika specjalna 30
  Psychologia ogólna 15
  Psychologia osobowości 15
  Psychologia rozwojowa 15
  Psychologia wychowawcza 15
  Moduł 3 – przedmioty katechetyczne (210 godz.)  
  Dydaktyka i metodyka katechezy 30
  Dydaktyka i metodyka katechezy – ćwiczenia 30
  Katechetyka – ćwiczenia 30
  Katechetyka fundamentalna 30
  Katechetyka materialna 30
  Katechetyka specjalna 30
  Katechetyka szczegółowa 30
  Moduł 4 – metodologiczny (210 godz.)  
  Metodyka pracy naukowej 30
  Proseminarium (2 semestry) 60
  Seminarium naukowe (4 semestry) 120
  Moduł 5 – lektorat języka obcego (120 godz.)  
  Lektorat: Język łaciński 60
  Lektorat: Język nowożytny 60
  Razem 1635
  Moduł 6 – praktyki (150 godz.)  
  Praktyki katechetyczne w szkole podstawowej 60
  Praktyki katechetyczne w szkole średniej 60
  Praktyki psychologiczno-pedagogiczne 30
Razem 1785
  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg
  • vaticana.jpg